موضوع مقاله: بررسی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی بر رضایتمندی زناشویی زوجین