دانش آموخته روانشناسی بالینی و از سال ۱۳۹۵ تاکنون به روان درمانی و مشاوره اشتغال دارم تاکنون در حوزه رویکردهای تخصصی:

درمان شناختی رفتاری

طرحواره درمانی

واقعیت درمانی

زوج درمانی (مبتنی بر سکس تراپی)

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

تحلیل رفتار متقابل

و روان درمانی فشرده کوتاه مدت آموزش دیده

کار درمانی انجام داده ام اما اکنون رویکرد روان درمانی انتخابی ام روان درمانی تحلیلی (روانکاوی) است که با همین رویکرد سوپرویژن دریافت میکنم درمان شده ام

مطالعاتم را ادامه میدهم از علاقه مندیهای من در مطالعه متون ،فروید، رابرت ليهی ویلیام گلاسر و دیگر نظریه پردازان است

در حال حاضر مشغول به روان درمانی فردی بزرگسال می باشم

 روان درمانی تحلیلی چیست؟(کلیک کنید)